ใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” ปี 2562

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในปี 2560 และ ปี 2561

  ข้อมูลการอบรม
 รุ่นที่ต้องการฝึกอบรม *    
  เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน    
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง    
ของผู้ขอรับการฝึกอบรม *  
  
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตย    
กรรมควบคุม *  
  
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
  ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *      นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ (โปรดระบุ) :
ชื่อ-นามสกุล *      -
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *     
ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ *     
ระดับ *     
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
วิศวกรรมควบคุมหรือ    
สถาปัตยกรรมควบคุม *  
  
ระดับการศึกษาสูงสุด *      อื่นๆ (โปรดระบุ) :
สาขาวิชา *     
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *     
อีเมล์ *     
  ที่อยู่สําหรับจัดส่งหนังสือรับรองผลการฝึกอบรม/วุฒิบัตร
เลขที่ *     
ถนน *     
ตำบล/แขวง *     
อำเภอ/เขต *     
จังหวัด *     
รหัสไปรษณีย์ *